Case Study
Metaverse Events System
For TEAMZ TOKYO 2023 WEB3 SUMMIT(Metaverse Events System / DEMO)
GOLDEN VIEW OF THE WORLD
《Golden View Of The World》 by Amano Yoshitaka
Amano Yoshitaka Art Virtual Museum
Amano Yoshitaka Art VR Museum